Privacy

Privacyverklaring JMNAdvies

Hans Nientied is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring , hij is te bereiken via info@jmnadvies.nl

Contactgegevens :

JMNadvies
Sibeliusplein 65
3122XA Schiedam
tel : 06 2843 1690
email adres : info@jmnadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken :

JMNadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u die zelf aan ons verstrekt . Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankrekeningnummer
Overige persoons- en bedrijfsgegevens die u actief verstrekt om uw administratie en/of belastingaangiften te doen , in correspondentie en telefonisch .

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Burgerservicenummer ( BSN) voor het doen van belastingaangifte(n).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken :

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren .
U te informeren over wijzigingen van onze (geleverde) diensten .
JMNAdvies verwerkt uw persoonsgegevens ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn , zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst

Geautomatiseerde besluitvorming :

JMNAdvies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen . Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer-
programma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit .

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren :

JMNAdvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld . wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor belastingaangiftes en backups van administraties van veelal zeven jaren . Persoonsgegevens die u verstrekt heeft alleen voor het maken van een offerte worden jaarlijks verwijderd .

Delen van persoonsgegevens met derden :

JMNAdvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting . Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens . JMNAdvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen .

Cookies , of vergelijkbare technieken die wij gebruiken :

JMNAdvies gebruikt alleen technische en functionele cookies , en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy . Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer . De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website . Wij kunnen hiermee de website optimaliseren . U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat .

Gegevens inzien , aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te laten verwijderen . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken , of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JMNAdvies . U kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijdering van uw persoons-
gegevens of een verzoek tot intrekken van uw toestemming om uw gegevens te verwerken sturen naar administratiekantoor JMNAdvies , Sibeliusplein 65 , 3122XA te Schiedam . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan , vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen . Maak in de kopie het documentnummer en burgerservicenummer zwart , dit ter bescherming van uw privacy . Wij reageren zo snel mogelijk , uiterlijk binnen vier weken , op uw verzoek JMNAdvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder , de Autoriteit Persoonsgegevens .

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen :

JMNAdvies neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik , verlies , onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan . Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik , neem dan contact op met Hans Nientied via email info@jmnadvies.nl

Incidenten met persoonsgegevens :

Als er sprake is van een incident (datalek) aangaande uw gegevens dan stellen wij u , behoudens zwaarwegende redenen , daarvan onverwijld op de hoogte indien er een redelijke kans op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer ontstaat . Wij streven ernaar dit binnen achtenveertig uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt te doen .